Könyvtár

“Könyvek révén sokan lesznek tudósok az iskolán kívül is,
könyvek nélkül pedig senki sem lesz tudós még az iskolában sem”
(Comenius)

Könyvtárunk tagja lehet az iskola minden tanára, dolgozója és az iskolával jogviszonyban álló minden tanuló. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

A könyvtárban magyar és külföldi szépirodalmi könyveket (kötelező és ajánlott olvasmányokat), történelemmel, művészettörténettel, biológiával, kémiával, fizikával, matematikával, nyelvtudománnyal és a tanított szakmákkal kapcsolatos szakmai könyvek is találhatóak.

A könyvtár bármely dokumentumát a könyvtárból csak a könyvtáros tanár tudtával lehet kivinni. A helyben használható dokumentumok tanítási órára kivihetők, de ezeket az óra végeztével a könyvtárba vissza kell vinni. Egy alkalommal 5 db könyv kölcsönözhető 3 hétre, amely kölcsönzés egy alkalommal a kölcsönzési határidő lejártakor megismételhető. Ettől el lehet térni az adott körülményeknek megfelelően. Az elveszített, vagy megrongált könyv árát meg kell téríteni. A könyvtári környezet és az ott folyó munka minden tanulótól fegyelmezett magatartást követel.

A Könyvtár elérhetőségei:
• A Könyvtár az iskolaépület 3. emeletén található.
• Tel: (84) 310-857

Könyvtárhasználati rend
1. A használatra jogosultak köre
A könyvtár állományát és szolgáltatásait az iskola tanulói és dolgozói beiratkozás után vehetik igénybe. Az olvasó a könyvtárból kikölcsönzött vagy helyben használt könyvek átvételét a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint köteles elismerni. Tanulóknak otthoni használatra maximum 5 darab könyvet 3 hétre lehet kölcsönözni. A tanév végén a tanulóknak (olvasóknak) minden könyvtári könyvet vissza kell hozni a könyvtárba. Az olvasónak a könyvtárból kölcsönvett könyvet gondosan kell kezelni, abba bejegyeznie nem szabad, óvni kell a rongálódástól. Ha az olvasó a kikölcsönzött művet elveszti vagy megrongálja, köteles ugyanannak a műnek egy kifogástalan példányát a könyvtárnak beszolgáltatni. Kereskedelmi forgalomban nem kapható mű elvesztése vagy megrongálása esetén a könyvtár a beszerzési ár többszörösének (gyűjteményi értékének) megtérítését követelheti. A könyvtárral szemben fennálló tartozást a könyvtár jogosult az olvasóval szemben érvényesíteni. A használó köteles betartani a szabályokat, köteles rendezni tartozásait az iskolával történő jogviszony megszűnése előtt. Ennek betartásáért a gazdasági vezető és a könyvtáros felelős. Az iskola dolgozóinak, a tanév végén kell visszahozni a könyveket, vagy nyilatkozni, hogy a munkájukhoz szükséges dokumentumokra a következő tanévben is igényt tartanak, azt visszahozni nem kívánják.
2. A könyvtár használatának módja
Kölcsönzés
Az erre a célra kijelölt állományrészből:
Tanulóknak: maximum 5 darab könyv 3 hétig kölcsönözhető A kölcsönzési határidő – indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható. Ha az olvasó a kölcsönzési határidőn belül nem hozta vissza a dokumentumokat, késedelméről az osztályfőnökén keresztül értesítést kap.
Helyben használat:
A beiratkozott olvasók nyitvatartási időn belül használhatják az olvasótermi, kézikönyvtári állományt. Ezeket a dokumentumokat – lexikonok, enciklopédiák, kéziratok, folyóiratok, szótárak – kölcsönözni nem lehet. A könyvtárat és a könyvtáros tudtával lehet igénybe venni. A nyitvatartási időn kívül az olvasóba csak tanári felügyelettel léphet tanuló. Ezekbe a helyiségekbe kabátot, táskát, saját könyvet, élelmiszert bevinni nem szabad.